Skip to content

Política de privacitat de dades

1. Responsable

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.laweb.com (en endavant, el “Lloc Web”) com a usuari del mateix seran incloses en un fitxer titularitat SILENE ONG a partir d’ara SILENE, amb domicili social al C / CARRER NºXX, XXXXX Poble (Ciutat, Espanya); proveïda d’N.I.F. núm. BXXXXXXXX; i amb adreça electrònica email@laSILENE.com

El tractament de les teves dades i la present Política de Privacitat es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el “RGPD”).

2. Finalitat

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’SILENE, on informarà a l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

  • Facilitar-li l’accés al Lloc Web i millorar la experiència d’usuari
  • Gestionar els serveis sol·licitats en el Lloc Web.
  • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
  • Elaborar un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

3. Legitimació

En remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal a SILENE, aquest consent expressament que SILENE realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que s’indiqui el contrari en contractar o subscriure qualssevol producte i / o servei d’SILENE o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat::

  • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial.
  • L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes d’SILENE iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès pel usuari.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o respondre a les peticions que siguin realitzades per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web d’SILENE.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • O en el cas que s’estableixi en el nostre lloc web cursar la seva sol·licitud de registre d’usuari / o la seva comanda de productes oferts per SILENE. Un cop confirmada i acceptada la seva sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i / o publicitària tota aquella informació enviada per SILENE -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris d’SILENE amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual i / o comercial.

Mitjançant l’enviament de dades, vostè presta el seu consentiment perquè SILENE tracti les seves dades personals conforme a les finalitats descrites. Vostè garanteix que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i es responsabilitza de notificar qualsevol canvi sobre aquests.

4. Destinataris

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup SILENE per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Els fitxers són emmagatzemats en els nostres proveïdors tecnològics d’emmagatzematge web, email i màrqueting en línia, en acord a la seguretat EU-US Privacy.

En acceptar aquesta política de privacitat, ens autoritzes expressament a tractar i comunicar les vostres dades personals a les societats esmentades i / o transferir les dades personals als referits prestadors de serveis com a encarregats del Tractament per a les finalitats descrites i donar-te un servei complet.

SILENE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

5. Drets

D’acord amb la legislació de protecció de dades, Vostè compta amb els Drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat. Té dret a obtenir confirmació sobre si en SILENE estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades SILENE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça email@laSILENE.com o per correu postal a l’adreça SILENE C/ CARRER NºXX, XXXXX Poble (Ciutat, Espanya) indicant el seu nom i cognoms, petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i haurà d’adjuntar còpia del seu DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Així mateix, SILENE es compromet a garantir la confidencialitat de les seves dades personals i a utilitzar d’acord amb les finalitats anteriorment indicades.

Igualment, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. Termini de conservació de les dades

Mantindrem les teves dades personals durant la vigència de la relació contractual amb nosaltres i, un cop acabada, durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament de les dades i / o els terminis que legalment s’estableixin.