Skip to content

Política de privacitat de dades

1. Responsable

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.laweb.com (en endavant, el “Lloc Web”) com a usuari del mateix seran incloses en un fitxer titularitat SILENE ONG a partir d’ara SILENE, amb domicili social al C / Alfons Vè, 7, 1r, 1a, Olot 17800; proveïda de N.I.F. núm. G17907 486 i amb adreça electrònica info@silene.ong

El tractament de les vostres dades i aquesta política de privacitat es regeix pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el RGPD).

2. Finalitat

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de SILENE, on informarà a l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

  • Facilitar-li l’accés al Lloc Web i millorar la experiència d’usuari
  • Gestionar els serveis sol·licitats en el Lloc Web.
  • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
  • Elaborar un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

3. Legitimació

En remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal a SILENE, aquest consent expressament que SILENE realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que s’indiqui el contrari en contractar o subscriure qualssevol producte i / o servei de SILENE o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat::

  • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial.
  • L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de SILENE iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès pel usuari.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o respondre a les peticions que siguin realitzades per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de SILENE.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • O en el cas que s’estableixi en el nostre lloc web cursar la seva sol·licitud de registre d’usuari / o la seva comanda de productes oferts per SILENE. Un cop confirmada i acceptada la seva sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i / o publicitària tota aquella informació enviada per SILENE -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de SILENE amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual i / o comercial.

Mitjançant l’enviament de dades, doneu el vostre consentiment perquè SILENE tracti les seves dades personals conforme a les finalitats descrites;  garantiu que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i us responsabilitzeu de notificar qualsevol canvi.

4. Destinataris

Les dades es podrán comunicaran a altres entitats vinculades a SILENE per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Els fitxers són emmagatzemats en els nostres proveïdors tecnològics d’emmagatzematge web, email i màrqueting en línia, en acord a la seguretat EU-US Privacy.

En acceptar aquesta política de privacitat, ens autoritzeu expressament a tractar i comunicar les vostres dades personals a les entitats esmentades i / o transferir les dades personals als referits prestadors de serveis com a encarregats del Tractament per a les finalitats descrites i donar-vos un servei més complet.

SILENE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

5. Drets

D’acord amb la legislació de protecció de dades, compteu amb els Drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat. Teniu també dret a obtenir confirmació sobre si SILENE està tractant dades personals que us concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser aplegades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades SILENE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@silene.ong o per correu postal a l’adreça de SILENE: apartat de correus 148, 17800 Olot (Espanya) indicant el vostre nom i cognoms, petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i haureu d’adjuntar còpia del seu DNI o un altre document vàlid que us identifiqui.

Així mateix, SILENE es compromet a garantir la confidencialitat de les vostres dades personals i a emprar-les d’acord amb les finalitats esmentades, i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. Termini de conservació de les dades

Mantindrem les vostres dades personals durant la vigència de la relació contractual amb nosaltres i, un cop acabada, durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament de les dades i / o els terminis que legalment s’estableixin.